• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Odnosi sa javnošću
 • Pristup informacijama
 • Vodič za pristup informacijama

  Vodič za pristup informacijama

  Uvodne napomene

  Ovaj vodič urađen je kako bi pomogao podnosiocima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 28/00 i 45/06 - u daljnjem tekstu: ZOSPI).

  Vodič pomaže saznati više o tome kako možete pristupiti informacijama koje su u posjedu i pod kontrolom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (u daljnjem tekstu: VSTV BiH).

  Ovaj vodič daje informacije o pravima u skladu sa ZOSPI-jem, tako da:

  - sadrži jednostavne instrukcije za sačinjavanje i podnošenje zahtjeva;
  - obavještava podnosioca zahtjeva o proceduri i rokovima kojih se VSTV BiH mora pridržavati tokom obrade zahtjeva za pristup informacijama;
  - obavještava podnosioca zahtjeva o okolnostima pod kojima pristup traženoj informaciji može biti uskraćen;
  - sadrži upute o podnošenju žalbi i rokovima za podnošenje žalbi na odluke koje su donesene u skladu sa ZOSPI-jem;
  - upućuje na ovlaštena lica za informisanje i informacijske telefone na koje se podnosioc zahtjeva može obratiti kako bi se olakšao pristup informacijama i sadrži popis informacija potrebnih za obraćanje VSTV BiH,
  - sadrži unificirani obrazac zahtjeva za pristup informacijama,
  - regulira troškove kopiranja traženih informacija, i
  - upućuje na Indeks registar VSTV BiH i na način pristupa Registru.

  Korisnici Vodiča VSTV BiH za pristup informacijama mogu davati preporuke i sugestije koje bi doprinijele poboljšanju njegovog sljedećih izdanja.

  Koje vrste informacija se mogu dobiti

  ZOSPI u Bosni i Hercegovini garantira svakom fizičkom i pravnom licu pristup informacijama koje su pod kontrolom VSTV BiH. Prije uspostavljanja kontakta preporučuje se konzultiranje Indeksa registra VSTV BiH.

  U pravilu, VSTV BiH će odobriti pristup informacijama, osim u iznimnim okolnostima utvrđenim ZOSPI-jem. U slučaju dileme o tome posjeduje li VSTV BiH traženu informaciju, a koja je u vezi s ovlastima VSTV BiH, može se kontaktirati službenik za informiranje koji je dužan dati upute.

  Postupak pristupa informacijama

  Prije nego što se podnese zahtjev za pristup informacijama treba pokušati tražene informacije dobiti na neformalan način.

  U slučaju kada postoji visoka razina pouzdanosti da VSTV BiH raspolaže traženom informacijom, a prije podnošenja formalnog zahtjeva za pristup informacijama, potrebno je doći u doticaj s službenikom/službenicom za informisanje, kako bi se, na neformalan način, pokušalo doći do potrebne informacije. Ako se do potrebne informacije ne dođe na jednostavniji, neformalni način, u tom slučaju može se podnijeti formalan zahtjev VSTV BiH.

  Adresa i informacije za VSTV BiH

  Adresa za podnošenje formalnog zahtjeva za pristup informacijama:

  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo BiH
  Telefon: +387 (0)33 704 604
  Telefaks: +387 (0)33 707 550
  Elektronska pošta: 
  vstvpress@pravosudje.ba ili vstvbih@pravosudje.ba
  Web: https://vstv.pravosudje.ba/, www.pravosudje.ba
  Kontakt osoba: Edisa Šikalo, službenik za informiranje

  Planiranje zahtjeva za pristup informacijama

  Prije podnošenja formalnog zahtjeva za pristup informacijama neophodno je pažljivo isplanirati i utvrditi informacije koje se žele dobiti i predvidjeti iznos eventualno potrebnih financijskih sredstava neophodnih za kopiranje traženih dokumenata.

  Poželjno je prethodno utvrditi radi li se o informacijama kojima pristup nije ograničen ili zabranjen.

  Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

  Nakon što je pažljivo isplaniran, formalni zahtjev za pristup informacijama u formi obrasca, podnosi se u VSTV BiH. Zahtjev za pristup informacijama naslovljava se na lice za informiranje, a može se dostaviti lično uz potpis, putem pisarnice VSTV BiH uz prijemni pečat, poštom preporučeno, telefaksom ili elektronskom poštom.

  Dostavljanje zahtjeva treba izvršiti tako da se na odgovarajući način osigura dokaz o podnošenju - konfirmacija s oznakom datuma podnošenja zahtjeva.

  Zahtjev se podnosi na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH.

  U zahtjevu treba jasno definisati ono što se želi saznati. Potrebno je navesti naziv traženog dokumenta, datum njegovog nastanka, autora, adresanta, ili dati bilo kakve druge podatke koji bi omogućili VSTV BiH što lakše pronaći dokumente koji sadrže tražene informacije.

  Ako zahtjev nije podnesen u propisanoj formi i ne sadrži podatke koji mogu identificirati traženu informaciju, VSTV BiH će u roku od osam dana zaključkom obavijestiti podnosioca zahtjeva kako njegov zahtjev ne može biti obrađen iz navedenih razloga.

  Kako postupiti u situaciji kada VSTV BiH ne posjeduje informaciju

  U slučaju kada VSTV BiH nema informaciju traženu zahtjevom, kao i u slučaju da nema pristup traženoj informaciji, obavezno je najkasnije osam dana po prijemu, zahtjev proslijediti onoj instituciji ili pravnom licu koje može po tom zahtjevu postupiti. O tome VSTV BiH pismeno, zaključkom, obavještava podnosioca zahtjeva.

  Rok za dobivanje informacije

  U roku od 15 dana po prijemu zahtjeva VSTV BiH je dužan obavijestiti podnosioca zahtjeva o tome da li mu je pristup informacijama odobren ili odbijen.

  U slučaju izuzetaka i potrebe ispitivanja povjerljivih komercijalnih informacija i ispitivanja javnog interesa, rok se može, u skladu sa ZOSPI-jem, produžiti. Podnosioc zahtjeva mora se obavještavati o svim radnjama i razlozima produženja roka.

  Pristup informacijama

  Kada VSTV BiH odobri pristup traženim informacijama u cijelosti ili djelomično, o tome rješenjem obavještava podnosioca zahtjeva. Rješenjem se utvrđuje mogućnost ličnog pristupa i uvida u informacije u prostorijama VSTV BiH u vrijeme koje odgovara i podnosiocu zahtjeva i zaposlenom osoblju, ili će pod uslovom da je informacija kraća od 10 stranica, dostaviti informaciju u pisanoj formi podnosiocu zahtjeva.

  U skladu s odobrenim zahtjevom, VSTV BiH obavještava podnosioca zahtjeva o mogućnosti dobivanja kopije tražene informacije, ako je informacija duža od 10 strana, nakon izvršene uplate naknade troškova kopiranja.

  Troškovi kopiranja

  U skladu sa Zakonom, VSTV BiH ne naplaćuje naknade za podnošenje ZOSPI zahtjeva ili za pisana obavještenja u smislu ZOSPI-ja, dok se naknada za izvršene usluge kopiranja naplaćuje u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o troškovima kopiranja zahtijevanih informacija u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 12/01), i to:

  0,50 KM za svaku stranicu standardnog formata,
  10 KM po CD-u za elektronsku dokumentaciju.
  Prvih 10 strana kopiranja materijala standardnog formata je besplatno, a za sve druge tražene informacije s većim brojem strana podnosioc zahtjeva plaća unaprijed.

  Uskraćivanje pristupa informacijama VSTV BiH i utvrđivanje kategorija izuzetka

  ZOSPI daje pravo tražiti pristup bilo kojoj informaciji koja je pod kontrolom VSTV BiH. Samo u izuzetnim okolnostima, izričito predviđenim ZOSPI-jem, VSTV BiH neće odobriti pristup traženim informacijama, i to u slučaju sljedeće tri kategorije informacija.

  Prva kategorija izuzetaka odnosi se na funkcije VSTV BiH kao javnog organa. U smislu ove kategorije, izuzetak može biti utvrđen, kada bi otkrivanje informacija izazvalo značajne štete po legitimne ciljeve sljedećih kategorija u Bosni i Hercegovini:

  - zaštitu javne sigurnosti;
  - interese odbrane i sigurnosti;
  - vanjsku politiku;
  - interese monetarne politike;
  - sprečavanje kriminala i svako otkrivanje kriminala; i
  - zaštitu procesa donošenja odluke javnog organa.

  Druga kategorija izuzetaka odnosi se na slučaj kada zahtjev za pristup informacijama uključuje povjerljive komercijalne interese treće strane, čije bi objavljivanje moglo uzrokovati štetu trećoj strani. 

  Treća kategorija izuzetaka odnosi se na opravdanu zaštitu privatnosti trećeg lica.
  Bez obzira na navedene izuzetke, VSTV BiH će objaviti traženu informaciju ako je to opravdano javnim interesom, pod uslovima i u proceduri utvrđenoj članom 9. ZOSPI-ja.

  Zaštita prava u slučaju kada pristup informacijama nije odobren

  Ako VSTV BiH odbije pristup traženoj informaciji, djelomično ili u cjelosti, o tome će podnosioca zahtjeva obavijestiti rješenjem u roku od 15 dana po prijemu zahtjeva.

  U rješenju će se navesti razlozi odbijanja pristupa informaciji, zakonska osnova za status izuzeća informacija, sva materijalna pitanja koja su važna za odluku, te uputiti podnosioca zahtjeva o pravu na ulaganje žalbe.

  U navedenom slučaju podnositelj zahtjeva može:

  - uložiti upravnu žalbu na takvu odluku
  - u slučaju nezadovoljstva podnosioca zahtjeva povodom odluke po žalbi, može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH i/ili
  - obratiti se Ombudsmenu BiH u bilo kojoj fazi postupka.

  Pristup ličnim podacima: 

  ZOSPI predviđa posebnu proceduru za pristup ličnim podacima, odnosno informacijama koje se tiču privatnog života. Kao dodatak općim zahtjevima vezanim za zahtjeve za pristup informacijama, važno je istaći da pristup ličnim podacima može tražiti osobno samo lice na koje se odnose tako što će vlastoručno potpisati zahtjev i predočiti važeći identifikacijski dokument s fotografijom. Zahtjev može podnijeti i zakonski zastupnik, odnosno punomoćnik lica na koje se lične informacije odnose. Zakonski zastupnik i punomoćnik dužni su predočiti važeće dokaze o statusu zakonskog zastupnika ili punomoćnika, kao i fotokopiju važećeg identifikacijskog dokumenta s fotografijom lica koje zastupa, te predočiti svoje važeće identifikacijske dokumente s fotografijom.

  ZOSPI daje pravo kojim se osigurava da lični podaci, koji su pod kontrolom javnog organa, budu tačne, aktualne, kompletne, relevantne za zakonito korištenje zbog kojeg su pohranjene, te da na bilo koji drugi način nisu pogrešne.

  Nakon pristupanja ličnim informacijama, može se zahtijevati izmjena, dopuna ili davanje komentara, koji se dodaje na lične informacije. Zahtjevi za izmjene ili dopune osobnih podataka nisu vremenski ograničeni. Ukoliko se utvrdi kako nisu ispunjeni zakonski uvjeti u pogledu tačnosti, aktualnosti, relevantnosti za zakonito korištenje zbog kojeg su pohranjeni, ili utvrdi kako su na bilo koji drugi način pogrešni, javni organ može rješenjem odbiti zahtijevanu izmjenu ili dopunu osobnih podataka. Takvo rješenje sadrži i pouku o pravnom lijeku.
  • 1 - 1 / 1
  • 1