• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Tok disciplinskog postupka

  Na ovom dijelu Internet stranice Ureda disciplinskog tužioca (u daljem tekstu: Ured) možete pogledati kako izgledaju sve moguće faze postupanja Ureda od momenta podnošenja pritužbe, odnosno pokretanja istrage po službenoj dužnosti, pa sve do okončanja postupka, kao i mjere koje mogu biti izrečene sudiji ili tužiocu u slučaju da Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (u daljem tekstu: Vijeće) utvrdi da je počinjen disciplinski prekršaj.

   

  Postupanje u slučaju osnovanosti pritužbe

  Nakon što je istraga okončana, u zavisnosti od rezultata istrage, zavisi i dalje postupanje Ureda.

  1. Disciplinski postupak

  U slučaju da po mišljenju Ureda postoji dovoljno dokaza da se sudija ili tužilac ponašao na način koji predstavlja kršenje dužnosti, a sudija ili tužilac ne podnese ostavku, odnosno ako ne bude prihvaćen Sporazum, tada Ured podnosi disciplinsku tužbu. Nakon podnošenja disciplinske tužbe postupak je javan i sudija ili tužilac ima sva prava, uključujući pravo da u svim fazama postupka bude zastupan od strane advokata, da odgovori na sve navode iz tužbe, da iznosi činjenice i predlaže dokaze kojim se utvrđuju te činjenice, pravo da pod određenim okolnostima izjavi tri žalbe na odluku Vijeća,  kao i sva druga prava predviđena Zakonom o parničnom postupku, koji se supsidijarno primjenjuje prilikom vođenja disciplinskog postupka.

  2. Sporazum o zajedničkoj saglasnosti

  Ured ima ovlaštenje da zaključi Sporazum o zajedničkoj saglasnosti (u daljem tekstu: Sporazum) sa sudijom ili tužiocem kojim se stranke sporazumijevaju o činjenicama, povredama zakona te počinjenim disciplinskim prekršajima na osnovu kojih se predlažu adekvatne disciplinske mjere.

  Ovaj Sporazum je predmet odobravanja Vijeća kojem se može podnijeti uz disciplinsku tužbu ili nakon podnošenja disciplinske tužbe Vijeću. Disciplinska komisija može donijeti odluku kojom odbija predloženi sporazum ili ga prihvata. Ukoliko Disciplinska komisija odbije sporazum disciplinski postupak se nastavlja kao da Sporazum nije ni bio podnesen Vijeću. Ukoliko Disciplinska komisija prihvati Sporazum disciplinski postupak je odlukom Disciplinske komisije o prihvatanju Sporazuma završen.

  3. Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

  • Disciplinske mjere: Vijeće putem svojih disciplinskih komisija ima mogućnost da izrekne jednu ili više sljedećih disciplinskih mjera : (a) pismena opomena koja se javno ne objavljuje; (b) (c) javna opomena; (d) smanjenje plaće za iznos do 50 posto na period do jedne godine; (e) privremeno ili trajno upućivanje u drugi sud ili tužilaštvo; (f) premještanje s mjesta predsjednika suda na mjesto sudije, ili s mjesta glavnog tužioca ili zamjenika glavnog tužioca na mjesto tužioca; (g) razrješenje od dužnosti. Kod izricanja disciplinskih mjera mora se rukovoditi principom proporcionalnosti. Prije izricanja mjera za disciplinske prekršaje, disciplinske komisije uzimaju u obzir slijedeće činjenice: (a) broj i težina učinjenog disciplinskog prekršaja i njegove posljedice; (b) stepen odgovornosti; (c) okolnosti pod kojim je disciplinski prekršaj učinjen; (d) dosadašnji rad i ponašanje učinioca prekršaja; i (e) sve druge okolnosti koje mogu utjecati na odluku o težini i vrsti disciplinske mjere, uključujući stepen kajanja i/ili saradnje koju je sudija ili tužilac pokazao tokom disciplinskog postupka.
   Odluka o izrečenoj disciplinskoj mjeri se dostavlja sudiji ili tužiocu koji je predmet postupka i unosi u lični dosje sudije ili tužioca koji vodi Sekretarijat Vijeća. Disciplinska mjera razrješenja od dužnosti određuje se samo u predmetima u kojim je utvrđen ozbiljan disciplinski prekršaj, a iz težine prekršaja je jasno da je prekršitelj nepodoban ili nedostojan da dalje vrši dužnost. Ako Vijeće izrekne mjeru razrješenja od dužnosti, tada sva prava i privilegije koje proističu iz radnog odnosa sudije, predsjednika suda, glavnog tužioca, zamjenika glavnog tužioca odnosno tužioca koji je razriješen dužnosti na osnovu provedenog disciplinskog postupka, prestaju njegovim smjenjivanjem od strane Vijeća. Sudiji ili tužiocu koji je prema ovom članu razriješen dužnosti nije dozvoljeno da dalje vrši dužnost sudije ili tužioca.
  • Program rehabilitacije, savjetovanja ili stručnog usavršavanja: Pored discipliplinskih mjera, Vijeće može, kao posebnu mjeru, umjesto ili uz disciplinsku mjeru, ako nađe za shodno, odrediti da sudija ili tužilac učestvuje u programima savjetovanja, stručnog usavršavanja ili rehabilitacije. Ove mjere mogu trajati najduže do šest mjeseci.
  • Privremeno udaljenje od vršenja dužnosti: Ako se sudija ili tužilac nalazi u pritvoru, tada se obavezno privremeno udaljuje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca. Takvo udaljenje traje dok se osoba nalazi u pritvoru. Vijeće može produžiti udaljenje od vršenja dužnosti ako je sudija ili tužilac pušten iz pritvora. Privremenop udaljenje može trajati do okončanja istrage, odnosno krivičnog postupka. U svim drugim slučajevima, kada postoje Zakonom propisani razlozi za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudije ili tužioca, Vijeće donosi odluku o privremenom udaljenju u svakom pojedinačnom slučaju na osnovu činjenica i ponuđenih dokaza iz zahtjeva za privremeno udaljenje sudije/tužioca.
  • Nesposobnost sudije ili tužioca za vršenje dužnosti: Ured disciplinskog tužioca istražuje i zastupa pred Vijećem predmete koji se odnose na fizičku, emocionalnu, mentalnu ili drugu nesposobnost sudije ili tužioca koja zahtijeva trajno ili privremeno udaljavanje sudije ili tužioca od vršenja dužnosti ili prestanak mandata. U slučajevima nesposobnosti sudije ili tužioca, Ured će iznijet predmet Vijeću koje donosi odluku. Ukoliko udaljenje traje šest mjeseci, nakon isteka tog roka Vijeće po službenoj dužnosti ponovo razmatra svaki pojedinačni slučaj i ako utvrdi da nesposobnost i dalje postoji, produžit će udaljenje od vršenja dužnosti, a Ured će odmah pokrenuti postupak za prestanak mandata. Sudija ili tužilac zadržava sva prava na penziju, naknadu za invalidnost ili druge naknade propisane zakonom u slučaju da bude oslobođen vršenja dužnosti ili da mu prestane mandat.

  4. Ulaganje žalbe na odluke Vijeća

  Disciplinski postupak vode Prvostepena disciplinska komisija i Drugostepena disciplinska komisija. Prvostepena i Drugostepena disciplinska komisija su nezavisne i u potpunosti nadležne za rješavanje disciplinskih stvari. U disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija, većina članova komisije će, i u prvom i u drugom stepenu, biti sudije. U disciplinskim postupcima koji se vode protiv tužilaca, većina članova komisije će, i u prvom i u drugom stepenu, biti tužioci. Član komisije koji je učestvovao u rješavanju nekog predmeta u Prvostepenoj komisiji ne može postupati u istoj stvari u Drugostepenoj disciplinskoj komisiji.

  Prvostepena disciplinska komisija sastavljena od tri člana, od kojih su barem dva članovi Vijeća, u prvom stepenu utvrđuje disciplinsku odgovornost i izriče mjere. Drugostepena disciplinska komisija, sastavljena od tri člana Vijeća, odlučuje o žalbama na odluke Prvostepene disciplinske komisije. Drugostepena disciplinska komisija može potvrditi, ukinuti ili preinačiti odluku ili disciplinske mjere koje je izrekla Prvostepena disciplinska komisija.

  Protiv odluke Drugostepene disciplinske komisije o izricanju disciplinske mjere može se uložiti žalba Vijeću kao cjelini. Ako Vijeće ne potvrdi mjeru razrješenja, Vijeće može izreći drugu mjeru predviđenu ovim zakonom. Članovi Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije imaju pravo učestvovati, osim ako se njihovo izuzeće traži iz razloga drugačijeg od razloga njihovog ranijeg učešća u donošenju odluke o istoj stvari. Odluka Vijeća je konačna.

  5. Pokretanje postupka pred Sudom BiH

  Sudija ili tužilac koji je razriješen dužnosti odlukom Vijeća može uložiti žalbu Sudu Bosne i Hercegovine jedino na osnovu jednog ili oba dolje navedena razloga:

  • da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, učinilo materijalnu povredu pravila postupka predviđenih ovim zakonom;
  • da je Vijeće, prilikom vođenja disciplinskog postupka nakon kojeg je uslijedila odluka o mjeri razrješenja dužnosti, pogrešno primijenilo  zakonom.

  Sud Bosne i Hercegovine mora primiti žalbu u roku od tri (3) sedmice od dana kad je sudija ili tužilac primio odluku Vijeća. Sud Bosne i Hercegovine u skraćenom postupku odbacuje žalbe uložene nakon tog roka.

  6044 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1