• logo
 • osnovna stranica
 • Ured disciplinskog tužioca VSTV-a Bosne i Hercegovine

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Na šta se možete žaliti Uredu disciplinskog tužioca

  Postupci i ponašanja sudije/tužioca koji se smatraju disciplinskim prekršajem, a na koje pojedinci ili organizacije mogu uložiti pritužbu Uredu disciplinskog tužioca definirani su članovima 56. i 57. Zakona o VSTV BiH. Zakon opisuje ukupno 23 disciplinska prekršaja, a neki od njih su:

  •    postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke;

  •    očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama;

  •    korištenje dužnosti sudije/tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe;

  •    upuštanje u neprimjerene kontakte sa strankom u postupku ili njenim zastupnikom;

  •    davanje bilo kakvih komentara, dok se predmet ne riješi na sudu, za koje se opravdano može očekivati da mogu ometati ili štetiti pravičnom postupku ili suđenju, ili nepoduzimanje odgovarajućih koraka kako bi se osiguralo da se njemu podređeni uposlenici suda također suzdrže od davanja komentara;

  •    propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa;

  •    prihvatanje poklona ili nagrada čija je namjena neprimjereno utjecanje na odluke ili postupke sudije, uključujući i slučajeve kada poklon ili nagrada samo odaju utisak neprimjerenog utjecaja;

  •    propuštanje da odgovori na upit u vezi sa nekom disciplinskom stvari, osim ukoliko je do propusta došlo iz opravdanih razloga.

  Ured disciplinskog tužioca nije nadležan da daje pravne savjete, niti da preispituje sudijske i tužilačke odluke i ne može uticati na dinamiku i ishod postupka; ne imenuje, ne ocjenjuje i ne razrješava dužnosti sudije i tužioce.


  Ured disciplinskog tužioca neće razmatrati sljedeće pritužbe/zahtjeve:

  •    Nezadovoljstvo sudskom ili tužilačkom odlukom uključujući vrstu odluke, izrečenu sankciju, izvedene dokaze i/ili njihovu ocjenu i slično

  •    Prijave za krivična djela sudija i tužilaca – krivične prijave protiv sudija i tužilaca potrebno je dostaviti nadležnim tužilaštvima

  •    Zahtjevi da se “ubrza” postupak pred sudom ili tužilaštvom ili da se poništi sudska ili tužilačka odluka ili ponovi postupak pred sudom ili tužilaštvom

  •    Zahtjevi građana da predstavnici Ureda prate postupke pred sudom (prisustva ročištima ili pretresima)

  •    Pritužbe koje se odnose na povredu dužnosti uposlenika sudova ili tužilaštava, sudskih policajaca, vještaka, advokata, notara i slično

  •    Nezadovoljstvo izborom određene osobe za sudiju ili tužioca od strane VSTV BiH ili zahtjev za izuzeće sudije ili tužioca od postupanja u predmetu u kojem su stranka ili učesnik u postupku

  •    Pritužbe sa uopštenim navodima o povredi dužnosti sudije ili tužioca ili sudija određenog suda ili tužilaštva – bez dovoljno podataka o imenu sudije ili tužioca, broja predmeta, konkretnih navoda i slično

  •    Davanje pravnih savjeta.

  2731 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1